Algemene Verkoopsvoorwaarden

  1. Bij gebrek aan protest binnen de 5 dagen na factuurdatum worden deze voorwaarden als onvoorwaardelijk aanvaard geacht.
  2. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Geraardsbergen.
  3. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag brengen onze facturen een intrest op van 12% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
  4. Daarnaast wordt er tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat bij gebreke aan betaling op de vervaldag en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist het bedrag van onze facturen vermeerderd zal worden met 15% met een minimum van 25 euro en dit ten titel van schadevergoeding wegens de schade voortkomende uit laattijdige uitvoering der betalingsverplichting dit onverminderd bovenvermelde conventionele intresten en de gebeurlijke gerechtskosten.
  5. Geen klacht, andere dan de verborgen gebreken, betreffende onze leveringen en gepresteerde werken is ontvankelijk tenzij deze schriftelijk en aangetekend geformuleerd wordt binnen de 3 dagen na de levering of het gepresteerde werk . Na deze termijn zijn onze leveringen en gepresteerde werken geacht definitief te zijn aanvaard hetgeen elke mogelijkheid van klacht uitsluit.
  6. Onverminderd het risico van de kopers met betrekking tot de geleverde goederen, behoudt de verkoper, zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht voor op de geleverde goederen en dit tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.